Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid

De Staatsloterij heeft in juli 2015 een geheime schikking getroffen met een individuele deelnemer. Dit om te voorkomen dat de persoon in kwestie tegen de Staatsloterij een schadevergoedingsprocedure zou beginnen. 

De Staatsloterij heeft met desbetreffende gedupeerde deelnemer een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin een schikkingsbedrag van 4.250 euro is overeengekomen.

De Staatsloterij heeft - op 28 juli 2015 - een totale schadevergoeding van 4.250 euro gestort op de rekening van deze deelnemer. Waarvan 2.750 euro als feitelijk schadevergoeding dient op basis van de door de Hoge Raad vastgestelde misleiding over de periode 2000 tot 2008. En een bedrag van 1.260 euro als de maximale dwangsom ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht omdat de Staatsloterij niet tijdig heeft beslist op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur en een bedrag van 240 euro als wettelijke rente over de geleden schade.

Wij beschikken over het "volledige dossier", waaronder de vaststellingsovereenkomst en de correspondentie tussen gedupeerde deelnemer, de Staatsloterij en haar advocaten. De gegevens zullen we benutten in het proefproces, en zo ook voor de daarop volgende schadevergoedingsprocedures aangaande vele honderdduizenden vorderingen.

Tevens is er informatie tot ons gekomen waaruit op te maken is dat er mogelijk meerdere geheime schikkingen zijn getroffen met individuele deelnemers. Ook beschikken we over bewijzen waaruit blijkt dat er schikkingen zijn gesloten door rechtsbijstandsverzekeraars, al of niet in samenwerking met de Staatsloterij. Via dergelijke schikkingen voorkomen rechtsbijstandsverzekeraars dat ze voor hun klanten - die een vordering hebben - dienen te procederen tegen de Staatsloterij. Er is wel een voorbeeld bekend waaruit blijkt dat een rechtsbijstandsverzekeraar een schadevergoedingsprocedure is begonnen onder bepaalde voorwaarden, en voor enkele klanten/verzekerden.

BEOORDELING DOOR RECHTER

Ongeacht de juridische binding van de geheime schikking (en welke rechtstreeks is gesloten door de Staatsloterij met een deelnemer) in verband met andere procedures, verwachten wij dat de rechter dit serieus zal gaan wegen in de procedure. Dan wel de vraag zal stellen waarom de Staatsloterij voor duizenden euro's schikt met een deelnemer, en andere deelnemers slechts 40 euro en wat gratis loten heeft aangeboden. Op basis van de schikking met een individuele deelnemer heeft de Staatsloterij zich schuldig gemaakt aan rechtsongelijkheid.

BELANGRIJK

Diverse hoogleraren aansprakelijkheidsrecht en raadsheren/rechters hebben (ook in de media) laten weten dat de schikking wel wat teweeg zal brengen. Temeer als de bewijzen en het dossier van deze schikking in onze schadevergoedingsprocedures benut gaan worden. De Staatsloterij staat een ieder geval zwakker door deze schikking. Voordat de schikking bekend was lag de bewijslast bij de gedupeerde. Die moest aantonen dat er een causaal verband is tussen de misleiding en zijn eigen geleden schade. Met ons dossier over de in het geheim gesloten schikking kunnen wij voor iedere gedupeerde verwijzen naar desbetreffende schikking. De Staatsloterij moet dan aantonen dat het bij die schikking gaat om een 'bijzonder geval'.

De Staatsloterij heeft in diverse verklaringen - en zo ook via de media - laten weten dat de geheime schikking een bijzonder geval betreft, en er sprake zou zijn geweest van bedreiging richting de directie. Critici plaatsen dit als ongeloofwaardig, en zeggen dat als een overheidsorgaan geld gaat betalen op basis van bedreigingen men dan wel elke dag kan gaan uitbetalen. 

op basis van het dossier - welke wij hebben gehad van de persoon waarmee een geheime schikking is gesloten - weten wij dat de schikking GEEN bijzonder geval betreft, en de Staatsloterij dit dus ook NIET aantoonbaar kan maken aan de rechter.


Status Proefproces 

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid < huidige pagina

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen 

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland 

10. Voordeel voor gedupeerden 

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij